۱۳۸۹ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه


تا « سیه روی » شود……


در خبرها آمده بود که « مهدی کروبی » به دنبال کسب مجوز برای برگزاری راهپیمایی در سالگرد کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد است. البته این درخواست ، نخستین تقاضای اصلاح طلبان برای برگزاری راهپیمایی نیست اما از آن جهت اهمیت دارد که برای سالگرد بزرگ ترین افتضاح سیاسی سالهای اخیر ایران در نظر گرفته شده است. ویژگی دیگر درخواست کروبی ، اعلام آن پس از ادعاهای مکرری است که سران دولت وحامیان آنها در خصوص افزایش روزبه روز طرفداران خود وکاهش مستمر تعداد معترضان به نمایش انتخاباتی ۲۲ خرداد مطرح می نمایند. کودتاچیان مدعی هستند که دو راهپیمایی ۹ دی ماه و۲۲ بهمن ، نشانه حمایت اکثریت غالب ایرانیان از اقدامات نظام است که مفهوم دیگر آن ، فاصله گرفتن ایرانیان از « معترضان انتخاباتی » می باشد. اما مخالفت مستمر با در خواست راهپیمایی اصلاح طلبان ، تاکنون نشان داده است که سران کودتا ، ادعای افزایش طرفداران دولت وکاهش شمار معترضان انتخاباتی را قبول ندارند.اکنون کروبی با علنی کردن در خواست راهپیمایی ، اعتماد به نفس اصلاح طلبـــــــــان و اطمینـــــان خویش به صحــــت اعتـــــــــــراضات انتخاباتی را آشکار ســـــــاخته وفرصتی در اختیار« دولتمردان پُر مدعا » گذاشته تا آنان هم اگر از حداقل اعتماد به نفس برخوردار هستند با صدور مجوز راهپیمایی ، بی پایه بودن ادعاهای طرف مقابل را اثبات کنند. در چهار ماه گذشته - از ۹ دی ماه تاکنون - سران نظام از صدر تا ذیل بارها ادعـــــــا کرده اند که دهها میلیون نفر در راهپیمایی های حکومتی حضور یافته اند وهرروز از تعــــــــــداد کسانی که به اصلاح طلبان اعتماد دارند کاهش می یابد. البـــــــته هم زمان با همین ادعاها ، معدود روزنـــــــــامه هایی که مواضع اصلاح طلبان را منعکس می کردند تحت فشارهای زیاد قرار گرفته اند و تعدادی از آنها به بهانه های مضحک به محاق توقیف رفته اند. فیلترینگ سایت های منتقد هم در بالاترین سطح در حال انجام است وهرنوع تلاش اصلاح طلبان برای برقراری ارتباط با حامیان خویش ، با مانع سازی های عقده گشایانه دولتی ها مواجه می باشد.در آخرین تحول، ، تنها یک روز پس از اعلام درخواست کروبی ، بالاترین مقامِ«نظام ولایت فقیه» در دیدار با فرماندهان نظامی ، مجوز برخورد خشن با مخالفان را صادر کرد والبته برای توجیه این دستور، معترضان و مخالفان نظام را « مفسدان فردی ، سیاسی واجتماعی » نامید تا همگان بدانند برخوردهای بعدی با معترضان خیابانی ، با مجوز شرعی وقانونی رهبر نظام انجام میشود و هیچکس به خاطر ضرب وجرح یا قتل معترضان ، حتی با محاکمه نمایشی - ازنوع برخورد با متهمان کهریزک - مواجه نخواهد شد.این دستور ، نشانه دیگری بود که ثابت کرد برخلاف ابراز اعتمادهای ظاهری، ســــــران نظام به شدت نسبت به وضعیت خود نگـــــــــــران هستند و احتمال هرگونه تحرک اصلاح طلبان ، آنهارا آشفته می سازد. در این شرایط به نظر می رسد کروبی باپیشنهاد خود ، سران نظام را برسر یک دو راهی قرار داده است .آنها اگر پیشنهاد کروبی را نپذیرند پیشاپیش ثابت کرده اند که تمام ادعاهای چند ماه گذشته در خصوص « رویش طرفداران دولت » و « کاهش معترضان انتخاباتی » ادعایی پوچ بوده است واکنون آنها حاضــــــــر نیستند برای« وزن کٍشی » طرفداران ومخالفان روند انتخابات ، به یک آزمون عملی تن دهند. قبول این پیشنهاد نیز راهپیمایی تاریخی ۲۵ خرداد ۸۸ را برای سران کودتا تداعی می کند که مفهومی جز دیدن خوابهای آشفته از زمان اعلام موافقت با راهپیمایی تا زمان برگزاری آن نخواهد داشت. این وضعیت به خصوص برای کسانی کُشنده است که در ۱۰ ماه گذشته با هر اظهار نظر سران جنبش سبز به خود لرزیده اند و احتمال هر تجمع معترضان انتخاباتی ، آنها را به هر عکس العمل غیر انسانی وغیر شرعی واداشته است .

به هرحال ، فرارسیدن سالگرد انتخابات و درخواست کروبی می تواند « سیه روی کُند هر که را که در او غش باشد». اگر آنگونه که سران دولت کودتــــــــا می گویند طرفداران روند انتخابات ، دهها میلیون نفر باشند ومخالفــــــــان آن ، تنها چندده هزارنفر، صدور مجوز راهپیمایی موجب سیه رویی حامیان جنبش سبز خواهد شد واگر نتیجه همان باشد که اصلاح طلبان می گویند بر سیه رویی جنایتکاران کودتاگر افزوده خواهد شد. آیا سران پر مدعای دولت حاضرند یکبار برای همیشه به این « شفاف سازی » تن دهند؟