۱۳۸۹ شهریور ۱۸, پنجشنبه

جعل کارت بسیج برای شهید علیمحمدیعکس موجود بر روی کارت جعلی بسیج که برای شهید علیمحمدی صادر ومنتشر شدبخشی از یک عــــکس غیر پرسنــــلی او بود که با ناشیـــــگری و دستپــاچگی بر روی این کارت الصاق شده بود