۱۳۸۸ اسفند ۲۹, شنبه

دعایی که اجابت شد

در این ساعات، میلیونها ایرانی درسراسر جهان هریک به زبانی از خداوند می خواهند که بهترین حال وسرنوشت را برای آنها رقم بزند وسال 89 را سالی برای رسیدن به "احسن الحال " قرار دهد. امروز اقشار مختلف ایرانی دعا میکنند اما نجوای دل سوختگانی که عزیزان آنها قربانی جاه طلبی حاکمان بی کفایت ایران شده اند قطعا شنیدنی تر است وبه اجابت نزدیک تر.ازاین رو ، مردم ایران در حالی به استقبال سال نو می روند که بیش از همیشه با خانواده شهدای سال 88 احساس هم دلی و هم زبانی دارند و همچون خانواده" آزادگانٍ دربند" در کنار سفره هفت سین خود، جای خالی زندانیان پراستقامت را مشاهده می کنند.در این لحظات ، همه ما باید برای رسیدن به "احسن الحال " دعا کنیم و چنین خواهیم کرد اما اگر نیک بنگریم خدای بزرگ در آستانه نوروز پیشین، دعای ما برای رسیدن به"بهترین حال" را اجابت کرده است.هنگامی که میلیون ها ایرانی در لحظات پایانی سال 87 خداوند بزرگ را به صفات او قسم می دادندوبهترین سرنوشت را از او طلب می کردند هیچگاه باور نداشتند که در دوره ای کوتاه - و البته پررنج برای ملت ایران - چهره حاکمان پر مدعای ایرانی در سراسر جهان افشا گردد وآنها به انتخاب خود قدم در راهی بگذارند که بی تردید، به شاهراه خوشبختی ملت ایران منتهی خواهد شد. یک سال پیش در چنین لحظاتی بسیاری ا ز ایرانیان به آن قانع بودند که در انتخاباتی نیمه آزاد، اداره کشوررا به کسی بسپارند که اگر اعتباری بر آتها نمی افزاید لا اقل در مجامع داخلی و خارجی ، آبروی آنها را به خطر نیندازد.چهارسال حاکمیت دولت دست نشانده ، بزرگ ترین دغدغه بسیاری از ایرانیان در هنگام تحویل سال 88 بود اما در آستانه تحویل سال 89 ، کسانی که دعای "یا مقلب القلوب و الابصار" می خوانند شکرگزار خداوندی هستند که در طول سال 88 ، چشم دل آنها را بر واقعیات کشور گشود و مردم فریبی های حاکمانٍ دین فروش را بر آنها آشکارساخت.مردم ایران،در حالی خدای بزرگ را به صقت " تدبیر شب وروز" می خوانند واز او رسیدن به بهترین سرنوشت را طلب می کنند که با اجابت دعای یک سال پیش آنها ، تحولات سال 88 بسیاری از ایرانیان را به فرارسیدن صبحٍ روشن با سپری شدن شب تیره امیدوارساخته است. تقدیر الهی در سال 88 بر تدبیر" مخلوقات فرعون صفت " او غلبه یافته و امروز اکثریت قابل توجهی از ایرانیان ،مفهوم آیه کریمه قرآن را از اعماق وجود درک کرده اند که "خداوند سرنوشت هیچ انسانی را تغییر نمی دهد جز آنکه او ،برای تغییر سرنوشت خویش تلاش کند"
در آستانه سال 89 باز هم از خدا می خواهیم بهترین سرنوشنت و زیباترین ساعات و روزها را نصیب ملت ایران کند در حالی که یقین داریم "احسن الحال" خواهی های ما در نوروز پیشین، به هدف اجابت نزدیک شده و اکنون ملت ایران و همه دوستداران این ملت بزرگ در سراسر جهان ،در مسیری قرار گرفته اند که پایان محتوم آن، پیروزی برای آزادیخواهان ایرانی و روسیاهی برای" دشمنان آگاهی " است

ای تغییر دهنده دل ها و دیدگان
بهترین حال را نصیب ما ساز